persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 : de Algemene verordening gegevensbescherming

25 mei 2018

Toen is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De voorgaande Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer.

In de EU had elke lidstaat voorheen een eigen privacywet. Deze nationale wetten waren wel allemaal gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995. In Nederland was de nationale uitvoering van deze richtlijn de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De Europese privacyrichtlijn werd vastgesteld toen internet nog in de kinderschoenen stond. Daarom is de Europese privacywetgeving de afgelopen jaren herzien.

Sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing is, geldt er nog maar één privacywet in de hele Europese Unie (EU) in plaats van 28 verschillende nationale wetten. Ook is de AVG meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving.

De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

De volledige informatie is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verwerker

Card Vision BV is de verwerker van uw aangeleverde gegevens.
Verwerken is: alle handelingen die een organisatie kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen.

Een verwerker is een persoon of organisatie aan wie de verantwoordelijke de gegevensverwerking heeft uitbesteed. Bijvoorbeeld uw administratiekantoor of Card Vision voor de productie van uw plastic kaarten met door u aangeleverde persoonsgegevens.

Subverwerkers

Card Vision BV schakelt geen subverwerker(s) in voor de productie van uw legitimatie kaarten.

Betrokkene

De betrokkene is degene van wie een organisatie persoonsgegevens verwerkt.
Dit is dus degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, bijvoorbeeld uw medewerker of kaarthouder.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke bent u als persoon of organisatie die het doel van en de middelen voor het gebruik van persoonsgegevens bepaalt. De verantwoordelijke kan dit alleen doen of samen met anderen. Het houdt in dat de verantwoordelijke uiteindelijk beslist of een organisatie persoonsgegevens verwerkt, en zo ja:

Om welke verwerking het gaat


Welke persoonsgegevens de organisatie hierbij verwerkt;

Voor welk doel de organisatie dit doet;

Op welke manier de organisatie dit doet.

Instructies verwerking


De verwerking vindt in principe uitsluitend plaats op basis van uw schriftelijke instructies. Card Vision BV zal en mag de persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Maakt u gebruik van de diensten van Card Vision BV als verwerker?
Dan zijn wij samen verplicht om een aantal onderwerpen vast te leggen in een schriftelijke overeenkomst (zie artikel 28, lid 3 van de AVG).

Het is aan de verantwoordelijke de taak om met de verwerker een overeenkomst te sluiten voor de verwerking van persoonsgegevens.

Uw privacy is voor Card Vision B.V. van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet.
Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze alti jd netjes gebruiken, alleen voor het doel waarvoor u ze verstrekt.

Lees onze volledige privacy verklaring