Algemene Voorwaarden

Card Vision BV

Art.1 Begripsomschrijving en Toepasselijkheid
1.     In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
-Card Vision b.v.: Verkoper
-Opdrachtgever: Koper, degene met wie verkoper een overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn
-PVC-kaart: Door verkoper geleverde pvc kaart, hoofdzakelijk op credit-card formaat, met of zonder functie zoals o.a. contactchip, contactloze chip en/of magneetstrip etc.
Deze PVC-kaart kan blanco zijn of  bedrukt in offset of achteraf bedrukt zijn in opdracht van koper met een overeengekomen ontwerp.
-Aangeleverde PVC-kaart: door koper aan verkoper ter bedrukking aangeleverde pvc kaart met of zonder functie zoals bovenstaand omschreven.
-Offsetdrukwerk: Door verkoper aan derden uitbesteed drukwerk, met name op PVC-kaarten, hoofdzakelijk op credit-card formaat.
-Drukwerk achteraf: Door verkoper zelf uitgevoerd drukwerk door middel van thermal transfer dye sublimation of re-transfer technieken op PVC-kaarten of op aangeleverde PVC-kaarten.
-Ontwerp: Een door koper aangeleverd ontwerp dat bestemd is om als opdruk op de voorzijde en/of achterzijde van de kaart te dienen; een door koper middels akkoord voor afdruk goedgekeurd ontwerp, door verkoper ontworpen en/of gecorrigeerd.
-Akkoord voor afdruk: Een formulier waarop in zwart of in een kleur het eindresultaat van de kaart is afgebeeld zoals deze geproduceerd gaat worden. Op dit formulier staan alle relevante gegevens met betrekking tot de bedrukking van de PVC-kaart, alsmede de volledige tekst en de ontwerpen die op de kaart gaan komen. De koper is verplicht dit formulier te controleren op fouten die te maken hebben met ontwerp en tekst,  alsmede indien van toepassing op kleurnummers. De kleuren die op dit formulier zijn gedrukt zijn nimmer representatief voor de kleuren van de PVC-kaart na productie van de kaart.
2.     Deze voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening en leveringen met betrekking tot de hieronder genoemde activiteiten, verrichten door Card Vision b.v., gevestigd te Rockanje hierna te noemen Card Vision b.v. of verkoper.
3.     De opdracht van de opdrachtgever, hierna te noemen opdrachtgever of koper, dan wel het aangaan van een overeenkomst geldt als acceptatie Card Vision b.v. haar algemene betalings- en leveringsvoorwaarden.
4.     Ingeval van overlijden of rechtsopvolging (zoals fusie of overname) van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden.

Art.2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst
1.     Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
2.     Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
3.     De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden. Dit blijkt door ondertekening van de opdrachtbevestiging door de koper.
4.     Indien de door koper ondertekende opdrachtbevestiging of de door koper aan verkoper verstrekte inkoopopdracht wordt ingetrokken, worden alle door Card Vision BV reeds gemaakte kosten (zoals reeds aan order bestede arbeidstijd en administratie) met een minimum van 10% van het ordertotaal inclusief BTW door verkoper in rekening gebracht aan koper.
5.     Voor het bedrukken van PVC-kaarten alsmede voor het bedrukken van door de koper aangeleverde PVC-kaarten geldt dat er naast een door de koper getekende opdrachtbevestiging tevens een getekend akkoord voor afdruk moet zijn. Ter vervanging van getekende bevestigingen kan ook een bevestiging per email van koper gelden als bevestiging.
6.     Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
7.     Bij de opdracht tot het bedrukken van een aangeleverde PVC-kaart beoordeelt de verkoper de door de koper aangeleverde kaarten op de druktechnische mogelijkheden en behoud zich het recht voor deze al dan niet te accepteren.

Art.3. Wijzigingen
1.     Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
2.     Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3.     Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijzigingen van de koopprijs is een geschil tussen partijen van toepassing waarop art. 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden toepasselijk is.

Art.4. Kwaliteit en omschrijving
1.     De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem deze goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de opdrachtbevestiging is omschreven
2.     De verkoper verbindt zich jegens de koper hem goederen te leveren, die:
a) Van degelijke materialen zijn vervaardigd en van degelijke uitvoering zijn;
b) De prestaties (capaciteit, rendement, snelheid, afwerking en dergelijke) leveren zoals in de offerte omschreven.
3.     De verkoper zal zoveel mogelijk betrachten de koper het aantal overeengekomen PVC-kaarten, met of zonder achteraf aangebrachte bedrukking, volgens de in de offerte genoemde en overeengekomen voorwaarden te leveren. Bij bedrukte kaarten kan de hoeveelheid geleverde kaarten echter + of – 10% afwijken van de bestelde hoeveelheid. De meer- of minderlevering wordt altijd be- of verrekend tegen de prijs zoals aangegeven in offerte en/of orderbevestiging.
4.     De verkoper kan niet instaan voor de kwaliteit van door de koper aangeleverde PVC-kaart indien daar door de verkoper achteraf een bedrukking, in opdracht van de koper, moet worden aangebracht, met verwijzing naar art. 2.7

Art. 5. Verpakkingen, aflevering en verzendingen
1.     De verkoper verbindt jegens de koper om de goederen behoorlijk te verpakken, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken. Pakketzendingen worden verzonden met een door verkoper gekozen bodedienst. De verkoper draagt geen zorg voor andere transportverzekering dan degene welke standaard door de voornoemde bodedienst geboden wordt.
2.     De goederen zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand is overeengekomen.
3.     Indien de goederen bij verkoper worden afgehaald moet voor de aflevering door koper op de pakbon getekend worden ter controle van de juistheid en het aantal van de op de pakbon genoemde goederen.
4.     Na aflevering van de goederen, bedoeld in lid 3, moeten eventuele manco’s binnen acht dagen schriftelijk worden gemeld aan verkoper.
5.     Vanaf het moment van aflevering draagt de koper de verantwoordelijkheid voor de in zijn bezit zijnde goederen. Het risico van verlies, diefstal en/of beschadiging van de goederen zijn na aflevering voor rekening van de koper. Verkoper behoudt het eigendom van de goederen totdat de koper alle verschuldigde bedragen heeft betaald.

Art. 6. Opslag
1     Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te vorkomen totdat zij bij de koper zijn bezorgd.
2.     De koper is verplicht aan de verkoper opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, van de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Art. 7. Eigendomsovergang en risico
1.     Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
2.     Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van deze goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
3.     Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft.
4.     Als verkoper op verzoek van de koper de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de goederen bij de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 5 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

Art. 8. Tijdstip van levering
De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de opdrachtbevestiging van verkoper. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd of zodra de koper de opdrachtbevestiging en daarmee alle overeengekomen afspraken ondertekend heeft geretourneerd. Wanneer de koper aan alle in de opdrachtbevestiging genoemde voorwaarden heeft voldaan gaat de levertijd in.

Art.9. Overmacht
1.     De in art. 8 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2.     Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen tengevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle andere oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
3.     Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen.

Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder de verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art.10. Garantie
1     De verkoper stelt zich uitlsuitend tegenover de koper aansprakelijk voor schade aan en door goederen, optredende tijdens de in de opdrachtbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit, dat de koper of een afnemer van hem de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.
2.     De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.

Art. 11. Prijs en betaling
1     De koopprijs omvat de prijs voor de goederen, en is, exclusief de kosten van de verpakking, exclusief het transport, exclusief de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen.
2.     De koper is verplicht de koopprijs binnen de termijn te voldoen die volgens de opdrachtbevestiging aan hem kenbaar is gemaakt en welke hij ondertekend voor akkoord aan de verkoper heeft geretourneerd. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen. Verkoper brengt de door de koper verschuldigde bedragen telkens door middel van een faktuur in rekening. De betaling dient te geschieden op een door de verkoper aangegeven bankrekening.
3.     Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
4.     Indien de verkoper bij een verwijtbare tekortkoming van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper.
5.     De koper die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 6, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op de op orderbevestiging en/of factuur vermelde tijdstip.
6.     Verkoper kan de koper verplichten tot contante betaling of overboeking vooraf van tenminste 60% van het faktuurbedrag.
7.     Verkoper kan voor aflevering zekerheid omtrent de betaling eisen in de vorm van een bankgarantie of een waarborgsom.Art. 12. Wettelijke vereisten
1     De verkoper waarborgt dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en/of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
2.     Het in lid 1. Bepaalde is eveneens slechts van toepassing op het normale gebruik van goederen.

Art.13. Ontbinding
1.     Onverminderd het bepaalde in art. 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de verkoper of koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige suréance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2.     Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Art. 14. Aansprakelijkheid
1.     Voor schade die een direct gevolg is van de door verkoper verkochte en geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk tot maximaal (de netto factuurwaarde van de factuur), waarmede deze zaken zijn geleverd.

  1. Voor schade, zoals maar niet beperkt tot gederfde winst en/of stagnatieschade, die een indirect gevolg is, van de door verkoper geleverde zaken is verkoper, behoudens opzet of grove schuld, slechts aansprakelijk voor maximaal het bedrag dat de verzekeraar van verkoper ter zake van deze schade uitkeert.
  2. Verkoper is beperkt (tot kostprijs) aansprakelijk voor beschadigingen, defecten en of materiaalvervormingen op door koper aangeleverde PVC-kaarten.
    4.     Koper zal verkoper vrijwaren tegen aanspraken van derden voor wat betreft de tekst en afbeelding op de bedrukte PVC-kaarten.
    5.     Schade als genoemd in dit artikel dient onmiddellijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na de eerste levering, schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis van verkoper is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de koper aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden

Art. 15. Eigendom productiemiddelen en database bestanden etc.
1     Alle door verkoper vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, cliches, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcylinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van de verkoper, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
2.     De verkoper is niet gehouden de in art.15 lid 1 bedoelde zaken aan de koper af te geven.
3.     De verkoper is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de koper te bewaren. Indien de verkoper en de koper overeenkomen dat deze zaken door de verkoper zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste één jaar en zonder dat de verkoper instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik
4.     De door de koper aangeboden databestanden en door de verkoper opgebouwde databestanden zullen door de verkoper nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.
5.     De databasebestanden zullen op een centrale server tot beschikking van uitsluitend de verkoper aanwezig zijn. Een en ander zoals nader omschreven in onze privacy verklaring.

Art.16. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht.

Art. 17. Geschillen
Eventuele geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst, zullen in eerste aanleg worden berecht door de Burgerlijke rechter te Rotterdam.

Art.18. Wijzigingen en aanvullingen
1.     Card Vision b.v. heeft steeds het recht deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2.     Wijzigingen of aanvullingen zullen echter niet van toepassing zijn op overeenkomsten welke voor die wijzigingen of aanvullingen gesloten zijn.